IDM 6.41 Free Download

IDM 6.41 Free Download

IDM သည် အင်တာနက်မှ Multimedia Files များကို Download လုပ်ရန် အသုံးပြုနိုင်သော Application တစ်ခု ဖြစ်သည်။ မိမိ၏ Computer System မှာ Install ထည့်သွင်းလိုက်သည်နှင့် Video Type အမျိုးမျိုး, Audio Type အမျိုးမျိုး, PDF File များ, Software များ, Rar ဖိုင်များ, Zip ဖိုင်များ...
Internet Download Manager (IDM) 6.40 Free Download

Internet Download Manager (IDM) 6.40 Free Download

Internet Download Manager (IDM) သည် အင်တာနက်မှ Multimedia များကို Download လုပ်ရန် အသုံးပြုနိုင်သော Application တစ်ခု ဖြစ်သည်။ မိမိ၏ Computer System မှာ Install ထည့်သွင်းလိုက်သည်နှင့် Video Type အမျိုးမျိုး, Audio Type အမျိုးမျိုး, PDF File များ, Software များ, Rar...
Internet Download Manager (IDM) v6.38

Internet Download Manager (IDM) v6.38

Internet Download Manager (IDM) သည် အင်တာနက်မှ Multimedia များကို Download လုပ်ရန် အသုံးပြုနိုင်သော Application တစ်ခု ဖြစ်သည်။ မိမိ၏ Computer System မှာ Install ထည့်သွင်းလိုက်သည်နှင့် Video Type အမျိုးမျိုး, Audio Type အမျိုးမျိုး, PDF File များ, Software များ, Rar...